Ομάδα Αναβίωσης ΕΣ 1940 / 2019

Categories:NEWS, Thematic Room
georgia

WW2 Greek Army 1940 Reenacting Team-Ομάδα Αναβίωσης ΕΣ 1940

Σκοποί της ομάδας είναι να κάνει ιστορική αναβίωση (reenactment) κατά τον τρόπο που αυτό γίνεται στο εξωτερικό, με την εξομοίωση – όσο είναι δυνατόν- των συνθηκών που βίωσαν οι Έλληνες στρατιώτες, να συμμετέχει όπου της δίνεται η ευκαιρία σε εκδηλώσεις μνήμης δηλαδή ως ένας εναλλακτικός τρόπος διάδοσης της ιστορίας και διάσωσης των υλικών της εποχής ώστε να μεταδώσει την εικόνα του Έλληνα στρατιώτη της εποχής ,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , προκειμένου να αναδειχτεί η συμβολή του ΕΣ κατά τα πρώτα χρόνια του Β΄ΠΠ και στη γενικότερη εξέλιξη του.


The team aims to make historic revival (reenactment) in the way it is done abroad. The simulation – as much as possible –of the conditions experienced by Greek soldiers participated, where is given the opportunity to participate to commemorations as an alternative method of dissemination of the history of the WW2 1940 Greek Army ,to rescue materials of the era, to convey the image of a Greek soldier of this time , both in Greece and abroad , in order to highlight the contribution of the Greek Army in the early years and in the general evolution of WW II.

Facebook Page Click Here